2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorobiphenyl

2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorobiphenyl