5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol

5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol