5-methyl-4-(4-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine

5-methyl-4-(4-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine