3-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole

3-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole