5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole

5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole