5-isopropyl-2,3-dimethylpyrazine

5-isopropyl-2,3-dimethylpyrazine