5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxychroman-4-one

5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxychroman-4-one