5-chloro-2-fluoronitrobenzene

5-chloro-2-fluoronitrobenzene