5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoic acid

5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoic acid