5-(chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole

5-(chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole