5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole

5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole