5-(4-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine

5-(4-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine