5-(3,4-dimethoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine

5-(3,4-dimethoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine