5-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrophenol

5-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrophenol