5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol

5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol