5-Phenyl-5-(p-tolyl)hydantoin

5-Phenyl-5-(p-tolyl)hydantoin