5-Phenyl-2H-pyrazol-3-ol

5-Phenyl-2H-pyrazol-3-ol