5-Nitro-N-phenylpyridin-2-amine

5-Nitro-N-phenylpyridin-2-amine