5-Methylbenzo[c]phenanthrene

5-Methylbenzo[c]phenanthrene