5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid

5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid