5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole

5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole