5-Methoxytryptamine hydrochloride

5-Methoxytryptamine hydrochloride