5-Methoxy-2-methylbenzothiazole

5-Methoxy-2-methylbenzothiazole