5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole

5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole