5-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione

5-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione