5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid

5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid