5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride

5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride