5-Fluoro-2-methylbenzothiazole

5-Fluoro-2-methylbenzothiazole