5-Chloromethyl-2-oxazolidinone

5-Chloromethyl-2-oxazolidinone