5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate

5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate