5-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate

5-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate