5-Chloro-2-methylbenzothiazole

5-Chloro-2-methylbenzothiazole