5-Chloro-2-methylbenzimidazole

5-Chloro-2-methylbenzimidazole