5-Chloro-2-methoxy-N-(2-phenylethyl)benzamide

5-Chloro-2-methoxy-N-(2-phenylethyl)benzamide