5-Chloro-2-hydroxybenzophenone

5-Chloro-2-hydroxybenzophenone