5-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzophenone

5-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzophenone