5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline

5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline