5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)aniline

5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)aniline