5-Chloro-2-(2-chlorophenoxy)aniline

5-Chloro-2-(2-chlorophenoxy)aniline