5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole

5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole