5-Chloro-1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole

5-Chloro-1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole