5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride

5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride