5-Bromo-2-methyl-4-phenyloxazole

5-Bromo-2-methyl-4-phenyloxazole