5-Amino-4-chloropyridazin-3(2H)-one

5-Amino-4-chloropyridazin-3(2H)-one