5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole

5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole