5-Amino-2-phenylpyridazin-3(2H)-one

5-Amino-2-phenylpyridazin-3(2H)-one