5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole

5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole