4,6,6-Trimethyloxepan-2-one

4,6,6-Trimethyloxepan-2-one