4,6-Dimethylheptan-2-one

4,6-Dimethylheptan-2-one