4,6-Dimethoxy-2-methyl-5-nitropyrimidine

4,6-Dimethoxy-2-methyl-5-nitropyrimidine